ThS.NCS.Nguyễn Minh Giang

4

Họ tên:  Nguyễn Minh Giang

Chức vụ: Giảng viên Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh

Contact: Giang.nm@ntu-hn.edu.vn

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng Tài chính tại Đại học Kinh tế quốc dân

Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Kinh tế quốc dân

Nghiên cứu sinh tại Đại học Quốc gia Úc