Thông báo công khai

                                            Download tại đây:


1. Báo cáo số lượng SV tốt nghiệp có việc làm
2. Báo cáo số lượng SV (Tuyển sinh – quy mô – tốt nghiệp)
3. Quy định mức học phí
4. Biên bản kiểm định NTU
5. Kiểm tra cam kết thành lập trường đại học
6. Quyết định DS trúng tuyển tổng hợp 3 đợt up website
7. Quyết định chuẩn đầu ra
8. Danh sách Giảng viên cơ hữu
9. Danh sách Giảng viên thỉnh giảng