Giới thiệu về hoạt động hợp tác quốc tế của NTU

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế là một trong những nhiệm vụ chiến lược của trường Đại học Nguyễn Trãi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, trường Đại học Nguyễn Trãi đã không ngừng mở rộng và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các trường đại học, cao đẳng, học viện, các tổ chức giáo dục quốc tế.
Hiện nay, trường Đại học Nguyễn Trãi đang tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với nước ngoài trong các lĩnh vực liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, liên thông, hợp tác nghiên cứu.
Một số các đơn vị hợp tác tiêu biểu: