ThS.Nghiên cứu sinh.Dương Ngọc Hoa

c.hoa

Họ tên: Dương Ngọc Hoa

Chức vụ đang công tác: Trưởng khoa Quan hệ Công chúng

Ngày/tháng/năm sinh: 30/5/1973

Contact: hoadn305@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ