ThS.Nguyễn Thị Kim Quỳnh

qtkd

Thạc sỹ  Nguyễn Thị Kim Quỳnh

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Trưởng phòng QTRR của VAMC, Giám đốc Quản trị rủi ro của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt