ThS.Trịnh Ngọc Đức

ngoc-duc

Thạc sỹ Trịnh Ngọc Đức

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Quốc tế tại Pháp. Hiện đang là Giám đốc Khối Nguồn vốn Ngân hàng WesternBank, Giám đốc Khối nguồn vốn Techcombank, Giám đốc Dự án WorldBank  về Nâng cao năng lực quản lý khu vực doanh nghiệp SME Việt Nam, Giảng viên thỉnh giảng Luật Quốc tế Đại học Sorbonne 1, Đại học Paris 5