CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH


Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh du lịch                               Thời gian đào tạo: 04 năm                              


Trình độ đào tạo: Đại học                                                                Bằng tốt nghiệp: Cử nhân

 

  1. Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh du lịch
STT Môn học Số STT Môn học Số
tín chỉ tín chỉ
7.1 Kiến thức giáo dục đại cương 28 Quản trị nhân lực 3
7.1.1 Lý luận chính trị 29 Quản trị tài chính 3
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 2 7.2.2     Kiến thức chuyên ngành
2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 3 30 3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 31 Quản trị điểm đến du lịch 3
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam 3 32 Quản trị khách sạn du lịch 3
7.1.2 Khoa học xã hội 33 Quản trị nhà hàng du lịch 3
5 Kinh tế quốc tế 2 34 Quản trị lữ hành 3
6 Pháp luật đại cương 2 35 Quản trị sự kiện du lịch 3
7 Logic học 2 36 Nghiệp vụ kinh doanh khách sạn-nhà hàng du lịch 3
8 Tâm lý học đại cương 2 37 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3
9 Xã hội học đại cươ ng 2 38 Nghiệp vụ lễ tân du lịch 3
10 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 39 Nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp du lịch 2
7.1.3 Ngoại ngữ 40 Nghiệp vụ thanh toán quốc tế trong du lịch 2
11 Tiếng Anh cơ bản (GE) 1 3 41 Marketing du lịch 3
12 Tiếng Anh cơ bản (GE) 2 4 42 Tâm lý du khách 3
13 Tiếng Anh cơ bản (GE) 3 3 43 Pháp luật du lịch 3
14 Tiếng Anh cơ bản (GE) 4 3 44 Tin học ứng dụng 2
7.1.4 Toán – tin khoa học tự nhiên 7.2.3 Kiến thức bổ trợ
15 Tin học đại cương 3   Bắt buộc
16 Toán cao cấp 1 2 45 Tuyến – điểm du lịch Việt Nam 2
17 Toán cao cấp 2 2 46 Văn hóa du lịch 2
18 Lý thuyết xác suất và thống kê 3 47 Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch 3
Giáo dục thể chất 3 Tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học) 2
Giáo dục Quốc phòng – An ninh – 165 tiết 8 48 Địa lý du lịch 2
7.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 95 -48 Kỹ năng soạn thảo văn bản 2
7.2.1 Kiến thức cơ sở ngành   7.2.4 Tốt nghiệp 14
19 Kinh tế vi mô 3 46 Chuyên đề thực tập tổng hợp 4
20 Kinh tế vĩ mô 3 47 Khóa luận tốt nghiệp 10
21 Kinh tế lượng 3 Dành cho sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp 10
22 Marketing căn bản 2 48 Du lịch bền vững 3
23 Nguyên lý kế toán 3 49 Quy hoạch – đầu tư du lịch 3
24 Nguyên lý thống kê 3 50 Khởi nghiệp kinh doanh du lịch 2
25 Pháp luật kinh tế 2 51 Giao tiếp du lịch 2
26 Quản trị học 2 Tổng cộng 140
27 Quản trị chiến lược 3

 

2. Học chương trình này các em sẽ có những kiến thức, kỹ năng gì ?

2.1.Chuẩn về kiến thức

Xuất phát từ việc xác định mục tiêu tổng quát của ngành đào tạo Quản trị kinh doanh, trong đó có Chuyên ngành Quản trị kinh du lịch là phải: Cung ứng cho ngành kinh tế du lịch nói riêng và các ngành kinh tế – xã hội của đất nước nói chung một nguồn nhân lực có chất lượng cao ở bậc đại học cả về lý thuyết và năng lực thực hành thuộc lĩnh vực Quản trị kinh doanh du lịch. Vì vậy, hệ thống kiến thức chuyên môn được trang bị cho sinh viên theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch bao gồm:

– Hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế;

– Hệ thống kiến thức cơ bản về pháp luật kinh tế;

– Hệ thống kiến thức hiện đại và chuyên sâu về Quản trị kinh doanh du lịch bao gồm: Quản trị khách sạn – Nhà hàng du lịch, Quản trị lữ hành, Quản trị điểm đến du lịch, Quản trị các sự kiện du lịch, Quản trị Doanh nghiệp du lịch, Quản trị các dịch vụ bổ sung trong du lịch;

– Hệ thống kiến thức chuyên sâu và hiện đại về nghiệp vụ kinh doanh các ngành – nghề du lịch chủ yếu như: Nghiệp vụ kinh doanh khách sạn – Nhà hàng du lịch, Nghiệp vụ kinh doanh lữ hành, Nghiệp vụ Marketing du lịch, Nghiệp vụ tổ chức các sự kiện du lịch…

Tất cả các kiến thức chuyên môn được trang bị trên đây kết nối thành một chuỗi kiến thức liên hoàn và bổ trợ cho nhau từ kiến thức cơ sở của ngành học đến kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành để đào tạo ra những cử nhân Quản trị kinh doanh du lịch có chất lượng đáp ứng nhu cầu của ngành du lịch nói riêng và cho nền kinh tế – xã hội của đất nước nói chung trong tầm nhìn 2030.

2.2.Chuẩn về thái độ và đạo đức nghề nghiệp:

Trong suốt cả khóa học, cử nhân Quản trị kinh doanh du lịch sẽ được rèn luyện toàn diện về phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt là văn hóa giao tiếp – ứng xử để đáp ứng và thích ứng với đòi hỏi của ngành kinh tế – kinh doanh du lịch nói riêng cũng như đòi hỏi của tất cả các ngành kinh tế – xã hội nói chung.

3. Sau khi tốt nghiệp các em làm việc được ở những đâu ?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh du lịch có thể làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch như: Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, Doanh nghiệp kinh doanh khách sạn – nhà hàng, Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch, Doanh nghiệp tổ chức các sự kiện du lịch, Doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực quảng cáo du lịch, Doanh nghiệp kinh doanh điểm đến du lịch, Doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ bổ sung ngành du lịch.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh du lịch còn có thể đảm nhận các công việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các cơ quan truyền thông như báo, tạp chí, đài phát thanh, đài truyền hình và làm việc trực tiếp ở những công việc cụ thể của khách sạn, nhà hàng, đại lý du lịch và lữ hành, cửa hàng bán các sản phẩm cho khách du lịch.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh du lịch còn có thể đảm nhận công việc tại các tổ chức hợp tác quốc tế về du lịch trong và ngoài nước