Tháng Thanh niên-Học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Văn hóa Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc”

26/03/2024

Ngày 19/3/2024, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Hiệu trưởng, cấp ủy phụ trách công tác tuyên giáo, Bí thư Đoàn Thanh niên các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Trường Đại học Nguyễn Trãi đã tham dự đầy đủ đúng thành phần trên.

Cụ thể hóa phù hợp với tình hình, đặc điểm nhà Trường, Đảng ủy Trường Đại học Nguyễn Trãi xấy dựng Kế hoạch số 02 -KH/ĐUNT ngày 22/3/2024 về học tập chuyên đề 2024 “ Văn hóa Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc” nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, làm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động nhận thức sâu sắc nội dung “Văn hóa Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc”; đồng thời, hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương nhằm xây dựng và phát triển Trường Đại học Nguyễn Trãi vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nôi lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Trường Đại học ,Cao đẳng Hà Nội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nguyễn Trãi, nhiệm kỳ 2020-2025.

     – Các Chi bộ trực thuộc xác định nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động; phấn đấu tạo chuyển biến rõ nét, tích cực trong công tác xây dựng Đảng; tăng cường đoàn kết thống nhất, làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, công tác bảo vệ chính trị nội bộ ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

     – Cụ thể hóa nội dung Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ. đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị.

    – Nâng cao vai trò của cấp ủy (trực tiếp là bí thư cấp ủy) trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đề đánh giá, bình xét, xếp loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng trong năm 2024.

     Theo đó, một số nhiệm vụ sau học tập chuyên đề năm 2024 cần đưa vào các Chi bộ trực thuộc thực hiện:

    – Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề.

   – Lựa chọn các vấn đề trọng tâm phù hợp với tình hình đặc điểm đơn vị để tập trung lãnh đạo, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện chuyên đề năm 2024: “Văn hóa Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc” phải gắn với nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ, Chi bộ.

   – Nêu cao tinh thần gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong làm việc, thực thi công vụ; tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết bằng những việc làm thiết thực, phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, học tập, lao động sáng tạo. Chi bộ trực thuộc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá theo tinh thần trên để triển khai thực hiện.

     – Đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.

     Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Trường chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả Kế hoạch trên, thiết thực mừng chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật Bác và 55 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

          

Đồng chí Lê Văn Phúc – Bí thư Đảng bộ Trường Đại học Nguyễn Trãi