Ngành quản lý kinh tế

Ngành Quản lý Kinh tế trình độ Thạc sĩ trường Đại học Nguyễn Trãi được thành lập theo Quyết định số 34A/QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế.