Thông báo: Danh sách chia lớp học ngoại ngữ Tiếng Anh cho sinh viên K2020

08/03/2022

Ban Đào tạo và Công tác sinh viên phối hợp cùng Khoa Quốc tế xin thông báo tới các bạn sinh viên K20 thuộc các ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh Du lịch, Tài chính – Kế toán, Quan hệ công chúng, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Thiết kế nội thất danh sách chia phòng lớp học ngoại ngữ (Tiếng Anh) như sau:


Chi+

Chi tiết xem tại: CamScanner 10-20-2020 18.17.12

Một vài lưu ý:

  • Đây là danh sách các lớp phục vụ cho việc học tiếng, còn các bạn sinh viên vẫn thuộc quản lý chính của các khoa và theo các lớp chuyên ngành, lịch học chuyên ngành sẽ học vào thứ 3 – thứ 5 và theo Thời khóa biểu từng khoa/ ngành học.
  • Các lớp học Ngoại ngữ tiếng Anh sẽ học vào thứ 2 – 4 – 6 theo lịch học như sau: