Thông báo giảm học phí kỳ 2 và học kỳ 3 (năm học 2019 – 2020)

08/03/2022

Do diễn biến của Đại dịch Covid 19 kéo dài và còn diễn biến phức tạp, sau khi xem xét tình hình thực tế nhiều sinh viên và gia đình bị ảnh hưởng.

          Nhà trường chia sẻ khó khăn cùng gia đình, sinh viên và thông báo về việc giảm học phí học kỳ 2 và học kỳ 3 như sau:

  1. Mức giảm học phí học kỳ 2 là 20% sẽ được trừ vào đợt thu học phí học kỳ 3.
  2. Mức giảm học phí học kỳ 3 là 10% sẽ được trừ vào đợt thu học phí học kỳ tiếp theo.

TrânTrọng!