Thông báo lịch học Tuần lễ định hướng sinh viên 2018

08/03/2022

Trường đại học Nguyễn Trãi thông báo Lịch học Tuần lễ định hướng sinh viên 2018:

TUẦN LỄ ĐỊNH HƯỚNG SINH VIÊN NTU
Địa điểm học: Trường Đại học Nguyễn Trãi – TH2 – Khu đô thị Cổ Nhuế 1
STT THỜI GIAN NỘI DUNG NHÓM/ LỚP PHÒNG THỜI GIAN
1 8/20/2018 Giới thiệu về Khoa và cơ cấu tổ chức của NTU (chia 4 nhóm sinh viên) 18QTKD + 18QTKD Du Lịch (N1) 101 Sáng 8h30 – 10h30
18 NN Nhật + 18 NN Hàn + 18NN Anh (N2) 101 Chiều 13h30 – 15h30
18KTR + 18TKNT + 18TKĐH + 18CNTT (N3) 301 Sáng 8h30 – 10h30
18KTO + 18TCNH + 18QHCC (N4) 303 Sáng 8h30 – 10h30
8/21/2018 Phương pháp học đại học 18QTKD + 18QTKD Du Lịch (N1) 101 Sáng 8h30 – 10h30
Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ 18 NN Nhật + 18 NN Hàn + 18NN Anh (N2) 301 Sáng 8h30 – 10h30
Phương pháp học đại học 18KTR + 18TKNT + 18TKĐH + 18CNTT (N3) 101 Chiều 13h30 – 15h30
Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ 18KTO + 18TCNH + 18QHCC (N4) 301 Chiều 13h30 – 15h30
8/22/2018 Phương pháp học đại học 18 NN Nhật + 18 NN Hàn + 18NN Anh (N2) 101 Sáng 8h30 – 10h30
Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ 18QTKD + 18QTKD Du Lịch (N1) 301 Sáng 8h30 – 10h30
Phương pháp học đại học 18KTO + 18TCNH + 18QHCC (N4) 101 Chiều 13h30 – 15h30
Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ 18KTR + 18TKNT + 18TKĐH + 18CNTT (N3) 301 Chiều 13h30 – 15h30
8/23/2018 Cuộc sống sinh viên NTU+ các hoạt động phong trào Đoàn 18 NN Nhật + 18 NN Hàn + 18NN Anh (N2) 101 Sáng:8h00 – 9h30 (Ca1)
18QTKD + 18QTKD Du Lịch (N1) 101 Sáng: 10h00 – 11h30 (Ca 2)
18KTO + 18TCNH + 18QHCC (N4) 101 Chiều: 13h30 – 14h30 (Ca1)
18KTR + 18TKNT + 18TKĐH + 18CNTT (N3) 101 Chiều: 15h00 – 16h00 (Ca 2)
Sinh viên nghỉ từ 24/8/2018 đến hết ngày 03/9/2018, ngày 04/9/2018 sinh viên sẽ quay trở lại học bình thường.

Lưu ý: Các trường hợp sinh viên chưa có thẻ, Nhà trường yêu cầu sinh viên nộp ảnh và làm thẻ trước ngày 31/8.