Thông báo: v/v triển khai các khóa đào tạo tiếng Anh và đào tạo kỹ năng nghề nghiệp

08/03/2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI
Số:   … /TB – ĐHNT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày …… tháng 04 năm 2015
THÔNG BÁO
Vv gặp gỡ sinh viên để triển khai các khóa đào tạo tiếng Anh và đào tạo kỹ năng nghề
theo cam kết của Lãnh đạo Nhà trường
Kính gửi:  Các Khoa, các lớp sinh viên khối Kinh tế
Thực hiện cam kết của Lãnh đạo Trường Đại học Nguyễn Trãi tại cuộc đối thoại giữa sinh viên với Tổng giám đốc Điều hành và Ban giám hiệu ngày 25/3/2015, Nhà trường đã hoàn thành công tác chuẩn bị cần thiết để triển khai các khóa đào tạo tiếng Anh và đào tạo kỹ năng nghề Kế toán, Quản trị Kinh doanh cho sinh viên Trường Đại học Nguyễn Trãi.
Để triển khai các khóa đào tạo trên cho sinh viên của Trường theo đúng cam kết, Nhà trường tổ chức buổi gặp gỡ sinh viên khối Kinh tế với nội dung cụ thể như sau:
1.   Thời gian: từ 9h00 – 11h30, ngày 18/4/2015 (thứ Bảy)
2.   Địa điểm: Hội trường A, 36A Đường Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
3.   Đối tượng: Các lớp sinh viên Khối Kinh tế
4.   Thành phần tham dự: Tổng Giám đốc điều hành, Khối Kinh tế, Viện HTĐT Trong nước và Quốc tế, Giáo vụ khoa và sinh viên, Phòng Công tác sinh viên.
5.   Nội dung:
–       Giới thiệu khóa đào tạo Tiếng Anh Giao tiếp Quốc tế;
–       Giới thiệu khóa đào tạo Kỹ năng nghề Kế toán, nghề Kinh doanh;
–       Chính sách học bổng dành riêng cho sinh viên Trường Đại học Nguyễn Trãi;
–       Tổng giám đốc, Ban giám hiệu, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ NTU trao đổi, tư vấn cho sinh viên về chương trình đào tạo;
–       Sinh viên đăng ký tham gia để nhận được học bổng của các chương trình.
Nhà trường trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: Viện HTĐT Trong nước & Quốc tế, CTSV.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
TS. Nguyễn Văn Chung